UNSERE MARKEN:
Aktuelle Ausgabe

Hier finden Sie
das Inhaltsverzeichnis zum
aktuellen Heft
Magazyn Dźwig 2/2019
Abonnement
Aktuelles
Zeitschriften-Archiv
Umieszczanie reklam w kabinach dźwigów

fot.EWIT
W związku z licznymi pytaniami ze strony eksploatujących i firm reklamowych, Urząd Dozoru Technicznego wyraża niniejszym opinię, że umieszczanie tablic reklamowych w kabinach dźwigów jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:

Decyzja zezwalająca na eksploatację dźwigu

Decyzję o umieszczeniu w kabinie dźwigu tablicy reklamowej podejmuje eksploatujący, tj. strona, dla której wydana została przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego decyzja zezwalająca na eksploatację dźwigu.

Konstrukcja tablic reklamowych musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

• tablica nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować uraz ciała lub uszkodzenie odzieży pasażerów znajdujących się w kabinie,

• tablica musi być wykonana z materiałów niepalnych, niewydzielających gazów i dymów oraz niepowodujących obrażeń ciała lub uszkodzenia odzieży w przypadku uszkodzenia tablicy,

• dopuszczalna grubość tablicy nie powinna przekraczać 20 mm,

• tablica nie może posiadać zasilania elektrycznego.

Miejsce zamocowania tablicy reklamowej musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

• tablica musi być umieszczona na ścianie przeciwległej do ściany, na której zainstalowana jest kaseta dyspozycji,

• tablica nie może zasłaniać tabliczki znamionowej dźwigu, urządzeń łączności ze służbami ratowniczymi, instrukcji użytkowania dźwigu, tabliczek informacyjnych, np. dotyczących konserwacji dźwigu itp. oraz innych informacji w kabinie wymaganych w pkt. 15.2 normy PN-EN 81-1,

• umieszczone elementy reklamy nie mogą prowadzić do pomylenia ich z tabliczkami i instrukcjami jw. oraz nie mogą utrudniać obsługi elementów sterujących.

Sposób zamocowania tablicy reklamowej musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

• tablica musi być zamocowana w sposób niepowodujący trwałego uszkodzenia ścian kabiny,

• mocowanie musi być pewne i wykluczać możliwość samoistnego odpadnięcia tablicy

• mocowanie musi być przeprowadzone wyłącznie od strony wnętrza kabiny,

• sposób mocowania tablicy musi umożliwiać jej demontaż.

Eksploatujący dołączy do książki rewizji dźwigu:

• pisemną zgodę na zamontowanie tablicy reklamowej w kabinie od eksploatującego,

• deklarację pełnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia osób lub przedmiotów spowodowane przez tablicę reklamową.

www.udt.gov.pl

admin | eingestellt am 2019-04-30
TAGS: magazyn Dźwig | dźwig | winda | UDT | Urząd Dozoru Technicznego | reklama w windzie | reklama w dźwigu