NASZE MAGAZYNY:
  • Logo Dzwig
  • Logo Dzwig
  • Logo EuroParking
  • Logo Gospodarka Odpadami
  • Logo CityBonus

      RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

     Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Wydawnictwo Informacji Technicznych Sp. Z o.o. ul. Szewska 28 lok. 11, 26-600 Radom,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w EWIT Sp. Z o.o. pod adresem email iod@ewit.pl ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu współpracy redakcyjnej, informacji branżowych i przesyłaniu materiałów promocyjnych na podstawie:
a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- Art. 6 pkt 1 lit. a na podstawie wyrażonej zgody - Art. 6 pkt 1 lit. b na podstawie zamówień i zawartych umów.
b. Kodeksu cywilnego.
c. Regulaminu Prenumeraty.
d. Regulamin Reklamowy
4. kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa reprezentowanej firmy, dane adresowe
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: firmy współpracujące z EWIT Sp. Z o.o.
6. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  wyłącznie w celu przekazywania Panu/Pana informacji o współpracy redakcyjnej, informacjach branżowych i materiałów promocyjnych oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 20.
8. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby od której pochodzą lub z Internetu lub od pracodawcy którego Pan/Pani reprezentuje
11. podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wysyłki czasopism, naboru, realizacji zamówień, usług prenumeraty, subskrybcji oraz zamówień powierzchni reklamowych jest wymagane, ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia umowy. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
13. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.